ANALYSIS & SIMULATION

 • Heavy Rack System

  ออกแบบ Rack ที่สามารถรับน้ำหนักได้มากและเพื่อความปลอดภัยเราจะทำการวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยวิธิ FEA ก่อนทำการผลิตจริง

  ตัวอย่างนี้ ต้องรับ Load รวมมากกว่า 2,000 kg.

   

  ทำการวิเคราะห์ด้วยวิธี FEA โดยแบ่งคำนวนออกเป็น 3 ส่วน

   

     

  1.) Rack ที่รับ Load                                 2.) รางที่รับ Load จาก Rack             ส่วนที่ 2 ตัวรางที่รับ Load จาก Rack ที่เคลื่อนที่
    

   

   3.) วิเคราะห์ตัวโครงสร้าง                    4.) ชิ้นงานและการ Render สี ศศ 

   

    

   

  5.) ออก Drawing พร้อมใบเสนอราคา

   

         

   

      

   

   

1
รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ