Autodesk Advance Steel

เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก โดยมีชุดรูปแบบการเชื่อมต่อเหล็กพื้นฐานของโปรแกรมให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ และสามารถปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบ Detail และแบบ Fabrication รวมถึงมีชุดคำสั่งในการถอดปริมาณงานวัสดุ BOM 

และเครื่องมือการสร้าง Code สำหรับงานผลิตเช่น NC, DXF (ของเครื่องประเภทต่าง ๆ) โดยมี Numbering ของแบบคอยกำกับ

 • สามารถเชื่อมโยงโมเดลโครงสร้างเหล็กเข้ากับโปรแกรม Revit ได้
 • มีชุดคำสั่งการออกแบบงานจุดเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก
 • สามารถจัดวางมุมกล้อง เพื่อสร้างแบบขยาย Detail ทั้ง 2D และ 3D
 • มีระบบตรวจสอบ Joint Design 
 • มีชุดคำสั่งในการจัดเรียงเลข Part 
 • สามารถถอดปริมาณ BOM ได้
 • สามารถสร้าง Code สำหรับใช้ในการผลิตได้

 

Steel Modeling

Parametric steel connections

เป็นชุดเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานสามารถทำการปรับค่าระยะของเพลต หรือ สกรู ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะของเหล็ก เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ

 

Stair, railings, and cage ladders

ชุดคำสั่งเฉพาะสำหรับการสร้างบันได ราวจับ และรั้ว โดยเป็นลักษณะของงานโครงสร้างเหล็ก ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบของการเชื่อมต่อได้ โดยมีทั้งการเชื่อม การใช้สกรู รวมถึงการใช้ Stud เป็นต้น

 

Sheet metal & Folded plate

ชุดคำสั่งสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนของ Plate ที่มีลักษณะของการพับชิ้นงาน อีกทั้งยังสามารถใช้คำสั่งในการเจาะรู หลังจากที่มีการดัด/พับ ได้ในภายหลัง

 

Dynamo Extension

 

ชุดเครื่องมือเสริมสำหรับ Autodesk Advance Steel ที่ทำงานด้วยรูปแบบ Visual Programing เพื่อช่วยให้การออกแบบโครงสร้างรูปทรงต่าง ๆ ที่มีความสะดวกมากขึ้น

 

Detailing & Documentation

 

 • มีชุดคำสั่งในการจัดการแบบที่เป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการอ่านแบบ
 • สามารถจัดทำแบบเพื่อการก่อสร้างโดยอัตโนมัติ
 • สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตในรูปแบบของ NC data
 • สามารถถอดปริมาณงานวัสดุได้ BOM
 • ในการปรับปรุงหรือแก้ไขแบบ โปรแกรมสามารถระบุถึง Revision แบบได้โดยอัตโนมัติ
 • มีระบบการ Approve/Reject แบบแปลน

 

Interoperability

 

 • มีความสามารถในการทำงานออกแบบร่วมกับโปรแกรม Autodesk Revit 
 • สามารถทำการคำนวณความแข็งแรงของการออกแบบด้วยโปรแกรม Autodesk Robot
 • รองรับการทำงานร่วมกันด้วยระบบ Collaborate BIM 360 

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP