วิสัยทัศน์ (Vision)

• เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พันธกิจ (Mission)

• พัฒนาความสามารถในการจัดหาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ในราคายุติธรรม

• ขยายขอบเขตและพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

• ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้ได้รับมาตฐานสากล เพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคต

• ส่งเสริมความรู้บุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

• ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานให้มากที่สุด

 

 

 

 

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP