Architecture Engineering Construction Collection เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่มีโปรแกรม Autodesk Revit เป็นโปรแกรมหลัก ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงาน ออกแบบอาคาร โครงการก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคาร รวมถึงยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกันภายในชุด ด้วยระบบ Collaborate ที่เป็นเวิร์กโฟลว์กระบวนการก่อสร้าง Revit , Robot และ Naviswork, อย่างเป็นระบบ สามารถประมาณราคาอาคาร ได้อย่างแม่นยำ วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง จัดทำแบบจำลองก่อนการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถวางแผนกระบวนการก่อสร้าง และลดปัญหาและระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการก่อสร้างสูงสุดรวมถึง และภายในชุดซอฟต์แวร์ยังมีโปรแกรม Autocad Including Specialized Toolsets อีกด้วย

 

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection ประกอบด้วยโปรแกรมดังนี้

Autodesk Revit

 

Autodesk Revit คือ โปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมงานก่อสร้าง และวิศวกรรมงานระบบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว

 

 • ออกแบบงานสถาปัตย์ : รองรับการออกแบบในช่วง Design Concept, การวิเคราะห์ Site Analysis, การวิะคราห์ Sun Path & Lighting
 • ออกแบบงานโครงสร้าง : มี Family พื้นฐานสำหรับการจัดทำงานโครงสร้าง, การใส่เหล็กเสริม Rebar, การจัดทำ Precast, การใส่แรง Load
 • ออกแบบงานระบบ : สามารถวางเส้น Placeholder เพื่อจองตำแหน่งงานระบบ, สามารถเดินงานสุขาภิบาล พร้อมทั้งคำนวนแรงดันได้, สามารถวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน/เย็น แต่ละห้องได้, สามารถส่งต่อข้อมูลที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน Fabrication, สามารถจัดทำ Cable Tray & Conduit ในการเขียนแบบ Power & Lighting ได้
 • การคำนวณงานดิน : สามารถนำเข้าข้อมูล Survey เพื่อใช้ในการจำลองพื้นดินโครงการ, สามารถจัดทำ Cut & Fill งานดินได้
 • การทำงาน Renovate : สามารถนำ Point Cloud เข้ามาอ้างอิงได้, มีความสามารถในการแบ่งช่วงการทำงาน งานเดิม งานรื้อถอน หรืองานสร้างใหม่ได้
 • การจัดทำแบบ : สามารถจัดทำแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด พร้อมทั้งแก้ไขระยะห่างและอัพเดทแบบ Real Time
 • การถอดปริมาณ : ถอดปริมาณวัสดุ, ถอดปริมาณงานพื้นที่, การจัดกลุ่มหมวดหมู่งาน
 • งานนำเสนอ : การจำลองแผนการเดินที่ใกล้สุด, การทำแอนิเมชั่น Walk Through, การสร้างภาพนิ่งทั้งในสภาพแสงกลางวัน และแสงประดิษฐ์

 

Autodesk Navisworks Manage

Autodesk Navisworks Manage คือ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบหรือรีววิวโครงการ Project Review Software รวมงาน Combine แบบ 2D Drawing, 3D Model และข้อมูล Information ของทั้งโครงการเข้าด้วยกันเพื่อ สื่อสารและตรวจสอบร่วมกันภายในโครงการ

 • การรวบรวมแบบ : การนำเข้า Data/Model 3D CAD ในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ เข้ามา Combine , สามารถอ้างอิงจุด Coordinate ได้
 • การรายงานผล : สามารถ Review ด้วยเครื่องมือ Viewpoint, Measure, Tag & Comment, Walk-Through และ Fly-Through เป็นต้น
 • การวิเคราะห์ : วิเคราะห์หาการชนกันของวัตถุต่างในโรงการก่อนก่อสร้างจริง (Crash Detection)
 • การจำลองแผนงาน : เชื่อมโยงโมเดล 3มิติ กับข้อมูล เพื่อสร้าง Schedule แบบจำลอง 4D Simulation Time Line, สามารถถอดปริมาณ Quantification Takeoff
 • สร้างงานนำเสนอทั้งภาพนิ่งและเอนิเมชัน

 

Autodesk Civil 3D

 

Autodesk Civil 3D คือ โปรแกรมที่ช่วยออกแบบระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค การคมนาคม พร้อมทั้งจัดทำแบบเพื่อการก่อสร้าง

 • งานสำรวจ : จัดทำค่าระดับ Cut Fill Cross Section , สามารถงาน Grading ผิวดิน งานปรับ Slope Ramp Contour ได้
 • งานโครงสร้าง : จัดทำแบบงานวิศวกรรม ถนน และสะพานต่าง ๆ จุดเชื่อมต่อทาง การสร้างเขื่อน เป็นต้น
 • การคมนาคม : สามารถจำลองผังการเดินทาง

 

Autodesk Advance Steel

Autodesk Advance Steel

 • งานออกแบบจุดเชื่อมต่องานโครงสร้างเหล็ก โดยมีรูปแบบพื้นฐาน
 • สามารถคำนวณการรับแรง พร้อมทั้งจัดทำแบบเพื่อการผลิตอัตโนมิติ
 • มีหมายเลขชิ้นส่วนกำกับ
 • สามารถผสานการทำงานร่วมกับโปรแกรม Revit Robot และ Naviswork 

 

 Autodesk Infraworks

Autodesk Infraworks

 • การออกแบบโครงสร้างสาธรณูปโภคพื้นฐาน
 • รองรับ Point cloud สำหรับการ Scan พื้นที่
 • การจัดวางผังเมือง โครงการหมู่บ้าน และยังสามารถจำลอง  Traffic Simulate Analysis
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับ Revit Civil 3D และ Navisworks

 

Autodesk Dynamo Studio

 

Autodesk Dynamo Studio

 • เป็นโปรแกรม Visual programming ที่ใช้สำหรับการออกแบบ Parametic concept design ทางสถาปัตยกรรม
 • สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการคำนวนค่าพลังงาน รูปทรงอาคารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สามารถสร้างงานเอกสาร การถอดปริมาณงานที่มีรูปแบบเฉพาะ โดยผ่านการเขียนชุดคำสั่ง
 • ชุดคำสั่งสามารถรองใช้งานควบคู่กับโปรแกรม Civil 3D และ Advance Steel เป็นต้น

 

Autodesk Recap Pro

 

 

Autodesk Recap Pro

 • สามารถนำเข้าข้อมูลการ Scan Laser มาสร้างเป็นจุดข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้
 • มีชุดคำสั่งในแก้ไขจุดข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และสามารถจัดเรียงให้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น
 • สามารถทำการวัดระยะด้วยการใช้ข้อมูลการสแกน
 • รองรับการทำงานบนอุปกรณ์โมบายต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • รองรับอุปกรณ์เครื่องมือหลายชนิดในการนำเข้าข้อมูล

 

Autodesk Point Layout

 • สามารถกำหนดจุดค่าพิกัดจากโปรแกรมออกแบบ เพื่อใช้ในการอ้างอิงการตรวจสอบ
 • สามารถสร้างรายงาน Issue/Check list เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 • รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์โมบายต่าง ๆ เพื่อความคล้องตัวในการใช้งาน
 • มีความสามารถในการทำงานบนระบบ Cloud และการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP