Autodesk Civil 3D

ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานโครงสร้างงานวิศวกรรม สาธารณูปโภค การคมนาคม และงานเอกสาร โดยมีเครื่องมือเฉพาะทางในการทำงานวิศวกรรม การปรับระดับพื้นดิน โดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS และยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียข้อมูลระหว่างกัน

 

Collaboration for Civil 3D

การทำงานร่วมกันผ่านระบบ Collaboration for Civil 3D (Bim 360)

 • สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่
 • ลดปัญหาของข้อมูลที่ทับซ้อนกัน
 • สามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์เดียวกันได้
 • มีระบบการจำกัดสิทธิ์การใช้งาน และส่วนของการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

 

Connector for ArcGIS

 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลเดี้ยวกันกับระบบ ArcGIS โดยเป็นข้อมูลที่มีการปรับปรุง และทำให้งานที่ออกแบบ เป็นการออกแบบบนพื้นที่จริงและล่าสุดเสมอ

 

Dynamo For Civil 3D

การใช้งานเครื่องมือเชิง Visual Programing ในการช่วยออกแบบ/วางอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามการอ้างอิง เพื่อช่วยลดระยะเวลาการทำงาน รวมถึงสามารถทำการสร้าง Code เพื่อช่วยในการออกแบบ หรือปรับแก้ค่าระยะความโคง หรือค่าระดับเป็นต้น

 

Bridge Design 

เป็นชุดคำสั่งที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลโปรแกรม Infraworsk และ Revit เพื่อช่วยในการออกแบบการคมนาคม ทั้งรูปแบบทางเรียบ และทางราง โดยสามารถออกแบบและแสดงผลเสมือนจริง จากข้อมูล Infraworks รวมถึงการเพิ่มเติมรายละเอียดของแบบด้วย Revit การออกแบบ Cut & Fill ด้วย Civil 3D

 

Pressure network

ชุดคำสั่งในการวางแนวเส้นท่อ/ราง โดยสามารถทำการวางแนวเส้นท่อตามขอบเขตของทาง พร้อมทั้งปรับค่าระดับโดยอัตโนมัติ และยังมีชุดข้อต่องานท่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้งาน เป็นต้น

 

Transit & Rail Design

ชุดคำสั่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถทำการออกแบบงาน คมนาคมทางราง ด้วยกฏการออกแบบต่าง ๆ และยังสามารถปรับระยะห่าง รูปตัดของ Support หรือการวิเคราะห์ Junction ระบบสลับเปลี่ยนราง เป็นต้น

 

Surface Modeling

โปรแกรม Autodesk Civil 3D จะทำการคำนวณรูปทรงแบบพื้นผิว ทำให้ไฟล์งานมีความคล่องตัวสูง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคงข้อมูลครบถ้วน

 • รองรับการแสดงผลของข้อมูล Point Cloud Data
 • สามารถสร้างพื้นผิวได้จาข้อมูล Point Cloud
 • มีเครื่องมือเฉพาะทางที่ใช้ในการแก้ไข และจัดการพื้นผิว

 

Site & Survey

ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบงานด้านการสำรวจพื้นที่ ค่าระดับ และยังรองรับการนำเข้าไฟล์จากกล้อง Survey อีกด้วย

 • ชุดเครื่องมือในออกแบบผิวดิน (มีความลาดชัน)
 • ชุดเครื่องมือเฉพาะทางงานด้านการสำรวจ
 • มีคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลค่าระดับต่าง ๆ ทั้งค่าระดับ ETA หรือ STA รวมถึงค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ตามข้อมูลการออกแบบ

 

Storm and sanitary

 

เครื่องมือการวิเคราะห์และการจำลองภัยพิบัติทางน้ำ เพื่อทดสอบระบบการระบายน้ำโดยใช้ข้อมูล GIS

 • แสดงผลกราฟระบบท่อ ค่าระดับน้ำ รวมถึงจำลองสภาวะฝนตกในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อดูการไหลของน้ำ
 • ปรับแต่งขนาดของท่อ ค่าความชัน รวมถึงการแสดงช่วงของท่อน้ำที่มีความสามารถในการระบายน้ำน้อย
 • สามารถส่งออกผลการวิเคราะห์ได้ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และ แอนิเมชั่น
 • สามารถนำเข้าผลการออกแบบและทำการปรับแต่งคุณสมบัติท่อได้

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP