Autodesk Infraworks

เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานด้านผังเมือง แบบจำลองเมืองและองค์ประกอบต่างๆของเมืองซึ่งจะเชื่อมโยงข้อฐานมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System)ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางดาวเทียม เพื่อนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค การจำลองอาคาร ถนน เสาไฟฟ้า แม่น้ำ สะพาน หรือท่อน้ำต่างๆให้ออกมาในรูปแบบสามมิติ การตั้งค่ามุมมองต่างๆในงานเพื่อทำ Storyboards Videos ในการนำเสนองาน ทั้งยังมีการ Combine แบบ พร้อมทั้งการอ้างอิงแบบจากไฟล์อื่น ๆ และ Collaborate ในการทำงานร่วมกัน

 

Reimagine infrastructure design with InfraWorks 

 

create a real-world context model

           

 • รวมข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้างแบบจำลองการออกแบบอัจฉริยะในบริบทของโลกแห่งความจริง
 • ผสานรวมการออกแบบเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูลโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้น
 • สำรวจการออกแบบแนวความคิดในบริบทโดยใช้เครื่องมือที่รวมหลักการทางวิศวกรรม

 

Optimize design and communicate with immersive visualizations

           

 • ประเมินทางเลือกการออกแบบตามข้อเสนอที่สมจริง
 • วิเคราะห์และจำลองสถานการณ์เพื่อสำรวจแง่มุมที่สำคัญของโครงการของคุณ
 • สร้างประสบการณ์ภาพที่น่าสนใจและดื่มด่ำในการสื่อสารความตั้งใจออกแบบ

 

Conceptual design

         

 • Theme palettes ใช้ Theme palettes ในการสร้าง Theme ขึ้นมาเพื่อแยกข้อมูลแสดงผลในลักษณะของสีต่างๆ เช่น แสดงสีความสูงของภูมิประเทศหรือสภาพจราจรตามถนน 
 • Cross-section views ใช้ Cross-section views เพื่อทำการตรวจสอบระดับถนนบริเวณจุดที่สำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถทำการปรับเปลี่ยนค่าสูงสุดของ Superelevation rate และ Runoff พารามิเตอร์สำหรับองค์ประกอบของถนนทั้งหมด
 • Component roads ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคำสั่งในการสร้างวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปแบบพาราเมตริก เช่น ถนน ขอบทาง ทางเท้า และ รางระบายน้ำ
 • Roundabout design ผู้ใช้งานสามารถสร้างและแก้ไขพื้นที่ในรูปทรงตามความต้องการได้
 • Component-Based Bridge Design การสร้างแก้ไข Bridge decks และ คานสพานปรับขนาดรูปทรงหน้าตัดความยาวได้

 

Conceptual design

       

 • Autodesk Connector for ArcGIS เลือกแอตทริบิวต์เฉพาะเมื่อส่งออกฐานข้อมูลไฟล์และเผยแพร่ข้อมูลไปยัง ArcGIS Online
 • Generate features from point clouds ได้รู้จักคุณสมบัติของวัตถุต่างๆ เช่น ต้นไม้ และ สัญลักษณ์ บนข้อมูล point clouds และจัดการแทนคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย model 3 มิติอัตโนมัติ
 • Generate terrain from point clouds จะวิเคราะห์ข้อมูล point clouds ว่าจุดใดที่แสดงถึงความสูงของภูมิประเทศ และทำการสร้างข้อมูลของภูมิปรเทศขึ้นมาสำหรับงานของเรา
 • View projects in context ดูโครงการในบริบทของเงื่อนไขที่มีอยู่
 • Model existing environment สร้างแบบจำลองขนาดใหญ่โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่รวมถึงแบบ 2D CAD, GIS, raster และแบบจำลอง 3 มิติ
 • Automated data import and model creation สร้างโมเดลพื้นฐานจาก GIS, Raster, DGN และ SketchUp

 

Analysis and simulation

          

 • Flood simulation วิเคราะห์โครงการน้ำท่วมตามสถานที่ไหลเข้าหลายแห่งและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำเมื่อเวลาผ่านไป
 • Traffic simulation การจำลองการจราจรวิเคราะห์การไหลของการจราจรแสดงผลการวิเคราะห์การจราจรและสร้างภาพเคลื่อนไหวการจำลองการจราจร
 • Mobility simulation สร้างแบบจำลองภาพเคลื่อนไหวสำหรับการขนส่ง, ที่จอดรถ, ส่วนบุคคล หรือการสร้างแบบจำลองโหมดแท็กซี่
 • 2D distance and slope วัดระยะทาง (แนวนอนและแนวตั้ง) และความลาดชันระหว่างจุดสองจุดในแบบจำลอง
 • Material quantities คำนวณปริมาณดินบนถนนที่เลือกหลายช่วงสถานีพื้นที่พัสดุที่แนวเขต
 • Bridge line girder analysis ทำการวิเคราะห์โดยละเอียดในระบบงาน

 

 Visualization

         

 • Photorealistic visuals สร้างภาพและวีดีโอที่สมจริงจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและประสิทธิภาพของงาน
 • Storyboarding and animations สร้างงานนำเสนอรวมถึงมุมมองภาพเคลื่อนไหวในวีดีโอ

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP