Autodesk Navisworks

Autodesk Navisworks Manage เป็นโปรแกรม Engineering Review ได้มาปฏิวัติการวิเคราะห์งานโครงสร้างหรือโครงการขนาดใหญ่ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้งานในส่วน Post-Production น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีเครื่องมือ Navigation, Review, Measuring Crash Detective, Time-Liner Animator, Scripter และ Quantification ซึ่ง Navisworks ใช้สำหรับ วิวและตรวจสอบงานทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ที่สามารถเปิดไฟล์ 2D & 3D CAD (CAD Data) นามสกุลต่างๆ หรือไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น อาคาร อาคารสูง โรงงาน งานระบบ และสายการผลิต เป็นต้น

 

Project & Model Review

มีความสามารถในการรวบรวม ตรวจสอบโมเดล ด้วยชุดเครื่องมือ Navigation Viewcube หรือ Walk Through ที่สามารถเดินภายในอาคารได้ และเครื่องมือ Text, Tag, Comment ที่ผู้ใช้งานสามารถระบุไปยังวัตถุ หรือมุมมองต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม หรือการนำเสนอ และติดตามผลด้วยแถบ status ที่สามารถระบุถึงทีมรับผิดชอบได้ และเนื่องจาก Naisworks เป็นโปรแกรม Review จึงสามารถแสดงผลข้อมูล หรือคุณสมบัติต่าง ๆ และตัวไฟล์งานที่มีขนาดเล็ก จึงทำให้การใช้งานลื่นไหลเป็นต้น

 

Navisworks Flow

การผสานการทำงานที่เป็นระบบด้วย Navisworks ที่นำเข้า Model จากโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ และเมื่อทำการ Review โครงการแล้วมีการปรับแก้ โปรแกรม Autodesk Navisworks สามารถส่งกลับข้อมูลการแก้ไข เพื่อทำการปรับปรุงอาคารได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถทำการบันทึกมุมมอง และรายละเอียดก่อนแก้ไข/หลังแก้ไข เพื่อสามารถใช้ในการติดตามงานได้

 

Construction Model Simulate & Analyze

Autodesk Navisworks มีความสามารถในการจำลองแผนการก่อสร้าง ก่อนการก่อสร้างจริง ทำให้ผู้วางแผนเห็นถึงการดำเนินงานในโครงการ ทำให้สามารถออกแบบการขนส่งภายในโครงการ อีกทั้งยังวิเคราะห์ปัญหาในการก่อสร้างได้อีกด้วย สำหรับไฟล์แผนงานที่รองรับ จะเป็นโปรแกรมที่ช้สำหรับการเขียนแผนงานเช่น MS Project (MPX), Primavera หรือผู้ใช้งานสามารถเขียนแผนงานภายในโปรแกรมได้อีกด้วย

 

Quantification Material Take Off

สามารถทำการถอดปริมาณเพื่อทำการประเมิณราคา โดยใช้ข้อมูลจาก Model ภายในไฟล์นามสกุลทั้งในรูปแบบของ 2มิติ แบบ 3มิติ รวมถึงการนำเข้าไฟล์ PDF 3มิติ อีกด้วย

 

Selection Inspector

ในการตรวจสอบ Model นั้น โปรแกรมีชุดคำสั่งที่ใช้ในการเลือกวัตถุ โดยสามารถเลือกผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การเลือกวัตถุจากชนิดของวัสดุ หรือการเลือกวัตถุที่อยู่ในระดับชั้นนั้น ๆ เป็นต้น

 

Clash Detection

 

โปรแกรม Autodesk Navisworks มีชุดคำสั่งที่สามารถใช้ในการตรวจสอบการชนกันของโมเดล ระยะห่าง หรือการซ้ำกันของวัตถุ โดยผู้ใช้งานสามารถทำการสร้างรายงาน พร้อมรูปภาพ หรือสร้าง Saved view เพื่อใช้ในการบันทึกมุมมอง และเมื่อโมเดลมีการแก้ไข (Refresh) ผู้ใช้งานสามารถทำการ Re-Run test ใหม่เพื่อดูปัญหาว่าได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

 

Naviswork Compare Product

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP