Autodesk Recap Pro

ซอต์ฟแวร์ที่ช่วยให้งานออกแบบ การปรับปรุงอาคารหรือการต่อเติม มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Laser Scan ที่สามารถสแกนวัตถุและพื้นที่ต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นข้อมูลลักษณะของ 3D Point Cloud โดยสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิง หรือการต่อเติมอาคารเดิมโดยไม่ต้องวาดแบบแปลนใหม่ ทั้งนี้ในการสแกนวัตถุอาจมีค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยโปรแกรม Autodesk Recap Pro จะเข้ามาทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

Cloud-based photo

  • เพิ่มคุณสมบัติการวัดแสงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • รอบรับการทำงานบนอุปกรณ์ Mobile 
  • สามารถประมวลผลการสแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
  • สามารถใช้เครื่องมือการวัดระยะ การเขียนข้อความลงบนข้อมูล Point Cloud 

 

Laser scan reality

  • สามารถตั้งค่ารูปแบบการสแกนข้อมูลได้ในแต่ละโครงการ
  • เครื่องมือการวัดระยะแบบใหม่ที่สามารถวัดได้ทั้งระยะห่างในแต่ละแนวแกน และรูปแบบ 3 มิติ
  • รองรับการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, Autodesk Civil 3D และ Autodesk Infraworks

 

Photo and UAV-based reality capture

 

  • สามารถรองรับข้อมูลและรูปภาพจำนวนมากที่มาจากเครื่อง UAV
  • เพิ่มข้อมูลค่าตำแหน่ง และพิกัดลงในโครงการ
  • เพิ่มความละเอียดในการแสดงผลบน Cloud A360 และเครื่องมือการวัดระยะ การระบุข้อมูล รวมถึงระบบการทำงานร่วมกัน

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP