Autodesk Revit

เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานด้านอาคารโดยเฉพาะ ในลักษณะของ CAD โดยใช้หลักการสร้างระบบจำลองสารสนเทศอาคารหรือการสร้างรูปแบบจำลองข้อมูลของอาคาร (Building Information Modeling) แทนการเขียนแบบ โดยใช้เครื่องมือตัวแปรผันเปลี่ยนสัมพันธ์ (Parametric Change Engine) โดยสิ่งที่จะได้ติดตามมาคือ แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบต่างๆ ภาพทัศนียภาพ และถอดแบบวัสดุก่อสร้างอย่างคร่าวๆได้ รูปแบบของการใช้งานจะเป็นสามมิติ

Revit สามารถแยกย่อยออกมาได้เป็นสามแขนงตามรูปแบบการทำงานของผู้ใช้งานดังนี้

 • Revit Architecture - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับสถาปนิกและ การเขียนแบบด้านงานสถาปัตย์โดยเฉพาะ สามารถใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อวิเคราะห์งานทางด้านสถาปัตย์เช่น Sun Studies หรือทำรายการประกอบแบบ (BOQ) เป็นต้น
 • Revit Structure - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคารและ การเขียนแบบด้านงานวิศวกรรมโดยเฉพาะ และยังสามารถส่งไฟล์ไปวิเคราะห์ในโปรแกรมคำนวณโครงสร้างต่างๆ ได้อีกด้วย
 • Revit MEP - เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาตอบสนองการใช้งานสำหรับวิศวกรงานระบบและ การเขียนแบบด้านงานระบบโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย งานด้านเครื่องกล (Mechanic) งานด้านไฟฟ้า (Electrical) งานด้านสุขาภิบาล (Pumbling)

 

Concept Design

            

แนวความคิดในการออกแบบอาคาร เพื่อให้ได้ลัษณะของอาคารคร่าว ๆ อีกทั้งยังสามารถนำ Model ไปต่อยอดพัฒนาแบบเพื่อไปสู่การจัดทำ Drawing และ Detail ของแบบแปลน

 

Sun Study

        

เครื่องมือช่วยในการจำลองสภาพแสงอาทิตย์ จากช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อให้นักออกแบบสามารถจัดวางทิศทางอาคาร และการใช้แสงเงาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

Generative Design


การออกแบบโดยใช้เครื่องมือ Generative Design ให้กับอาคาร เพื่อให้การออกแบบอาคารตรงกับความต้องการ อีกทั้งยังสามารถ Optimized รูปทรง การจัดวางองค์ประกอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

 

Precast 

 

เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำการออกแบบ เพื่อการผลิต Precast Fabication ได้อย่างอัตโนมัต พร้อมทั้งเมื่อตัวแบบมีการแก้ไข ขนาด รูปทรง หรือการ Block ประตู หน้าต่าง ตัวแบบก็มีการอัพเดทโดยอัตโนมัติ

 

Presentation 

         

มีความสามารถในการสร้างงานนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนของภาพนิ่ง Still Image การทำภาพเคลื่อนไหว (ตามการตั้งค่า Walk Through) รวมถึงการ Render ภาพโดยอาศัยแหล่งกำเนินแสงต่าง ๆ เป็นต้น

 

Documentation

         

 • การจัดทำแบบแสดงรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง แบบแสดงรายละเอียด รูปด้าน รูปตัด
 • การจัดทำเอกสารการถอดปริมาณ Schedule BOQ / Material Takeoff ตาม Model อาคาร
 • การสร้างรายงานการคำนวณการใช้พลังงาน หรือค่าความสวาง พร้อมทั้ง Bitmap ของแปลนอาคาร

 

Collaborate 

 

 • การทำงาน Single of truth บนพื้นฐานของ Database เดียวกันทั้งโครงการ เพื่อป้องกันการแก้ไข Version ของโมเดล
 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์กลางร่วมกัน (การทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนได้) เพื่อลดปัญหาการสูญเสียข้อมูลระหว่างการทำงาน
 • การผสานการทำงานร่วมกับโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ เช่นการออกแบบโครงสร้าง Robot Struture หรือ การจัดทำแบบเพื่อการผลิตงานเชื่อมต่อเหล็กด้วย Advanced Steel เป็นต้น

 

Structure Model

         

 

 • โปรแกรมมีความสามารถในการเสริมเหล็กงานโครงสร้าง พร้อมทั้งข้อมูลของเหล็ก DB/RB และรูปแบบการดัดงอ และการถอดปริมาณพร้อมภาพการทำ Bar cut list
 • มีโมเดลรูปแบบของเหล็ก รูปพรรณ ขนาดหน้าตัดมาฐานต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้
 • สามารถทำการกำหนดแรง Load ให้กับโครงสร้าง เพื่อให้โปรแกรมสามารถส่งออกข้อมูลที่ใช้ในการคำนวนโครงสร้างได้
 • สามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างเช่น ค่าระดับคานต่าง ๆ ค่าพิกัด NE 

 

MEP Model

         

 • มีชุดข้อต่อ (Fitting) ขนาด และรูปทรงมาตรฐานให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ 
 • สามารถทำการคำนวณค่าแรงดัน อัตราการไหล ความเร็ว พร้อมทั้งมีชุดคำสั่งปรับเปลี่ยนขนาดของท่อโดยอัตโนมัติ
 • สามารถสร้างตาราง Load Circuit และ LP ได้
 • สามารถสร้างแบบเพื่การผลิตชิ้นงาน Fabication ได้ 
 • มีชุดคำสั่งการตรวจสอบระบบ Diagram จากไฟล์ภายนอกที่นำมาอ้างอิงได้

 

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP